Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Enders CZ, s.r.o., se sídlem Třebohostická 2283/2, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 24794872

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi kupujícím – podnikatelem (fyzickou či právnickou osobou) a společností Enders CZ, s.r.o., se sídlem Třebohostická 2283/2, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 24794872, společností zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174878 (dále jen „prodávající“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní nebo rámcové kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je prodej zboží prodávajícím pro kupujícího dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“). Podpisem smlouvy nebo jejího dodatku, nebo podáním objednávky v internetovém obchodě kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
  • Název: Enders CZ, s.r.o.
  • Sídlo: Třebohostická 2283/2, Strašnice, 100 00 Praha 10
  • IČ: 24794872
  • Zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174878
  • Telefon: +420 323 603 879
  • E-mail: info@enderscz.cz 
 3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „kupující“).
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
 5. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“). Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 6. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.
 7. Tyto VOP se dále použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě na eshop.enderscz.cz.
 8. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log.
 9. Kopii VOP, fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

 

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, a pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 5. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 6. v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží, jde-li o:
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,
  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího, nebo sdělit osobně v prodejně prodávajícího, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách prodávajícího;
 7. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 8. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 9. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 10. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář zde, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Uzavření smlouvy

 1. Prodávající vytvoří na přání kupujícího právně nezávaznou nabídku (dále jen „nabídka vydaná“ nebo „NV“). Pro vytvoření takové nabídky je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nejméně tyto podstatné údaje:
  1. identifikační údaje kupujícího – obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, jde-li o spotřebitele tak jméno a příjmení, bydliště,
  2. popis objednávaného zboží,
  3. požadované množství zboží včetně jeho technické specifikace,
  4. smluvní cenu, je-li kupujícímu známa,
  5. fakturační adresu kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v bodě a),
  6. požadované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího,
  7. údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu,
  8. jméno a kontakt na osobu, která je oprávněna jednat jménem kupujícího ve smyslu ustanovení § 1731 ObčZ,
  9. údaj o tom, zda má kupující zájem o uvedení zboží do provozu a zaškolení personálu.
 2. Potvrzení nabídky vydané prodávajícím je chápáno jako objednávka ze strany kupujícího (dále jen „objednávka přijatá“ nebo „OPZ“). Kupující je svou nabídkou na uzavření smlouvy vázán po dobu 7 dnů od jeho doručení prodávajícímu. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku, a to nejpozději do 7 dní od jejího přijetí, a v případě, kdy jde o přístroje nebo neskladové zboží na jejím základě zašle kupujícímu kupní smlouvu. V případě, že kupující kupní smlouvu ve lhůtě do 7 dní od jejího obdržení podepsanou prodávajícímu nezašle či ji zašle později, není prodávající povinen mu zboží dodat. Prodávající kupujícímu však přesto zboží dodat může, potvrdí-li mu kupující písemně dodací list při převzetí zboží.
 3. Prodávající není povinen objednávku kupujícího potvrdit v případech, kdy objednávka obsahuje dodatky, výhrady, omezení, odchylky, či jiné změny oproti nabídce vydané prodávajícího, či odkazuje na jiné obchodní podmínky než na tyto VOP. Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Je-li smlouva uzavřena v jiné formě než písemné, platí tato smlouva za uzavřenou pouze s obsahem, na kterém se strany dohodly nebo který prodávající kupujícímu písemně potvrdil ve svém potvrzení.
 4. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu nebo bezvýhradnou akceptací nové nabídky prodávajícího ze strany kupujícího je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. Pokud je mezi smluvními stranami podepsána smlouva o koupi a dodávce zboží, řídí se smluvní vztah na místo potvrzené objednávky předmětnou smlouvou a těmito VOP.
 5. Jakákoli změna obsahu smlouvy je možná výhradně písemně na základě dodatku ke smlouvě podepsaném oběma stranami. Před podpisem dodatku ke smlouvě bude vyčíslena a oboustranně odsouhlasena výše případných vícenákladů vzniklých v souvislosti s uzavřením dodatku, přičemž tato částka odpovídající odsouhlaseným vícenákladům bude v dodatku ke smlouvě výslovně uvedena. Podpisem dodatku se kupující zavazuje tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit.

 

IV. Uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá na základě objednávky kupujícího, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky zboží zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího eshop.enderscz.cz. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena prodávajícím. Je-li předmětem koupě přístroj, je smlouva uzavřena až podepsáním písemné kupní smlouvy oběma stranami, přičemž tuto prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu k podpisu.
 2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
  1. identifikační údaje kupujícího – obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, e‑mailová adresu, telefonní číslo, jde-li o spotřebitele tak jméno a příjmení, bydliště, e‑mailová adresu, telefonní číslo,
  2. identifikaci produktu dle nabídky prodávajícího,
  3. požadované množství zboží,
  4. cenu bez DPH i s DPH,
  5. fakturační adresu kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v bodě a),
  6. požadované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího;
  7. údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu;
  8. údaj o tom, zda má kupující zájem o uvedení zboží do provozu a zaškolení personálu.
 3. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. Pokud se vady nepodaří odstranit, k objednávce se nepřihlíží.
 4. Kupující může zboží objednávat bez registrace či jako přihlášený uživatel přes svůj účet. 
 5. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující je svou objednávkou vázán. Je-li předmětem koupě přístroj, smlouva se doručuje v originále prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
 6. Po doručení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu její obdržení. Prodávající kupujícímu doručenou objednávku potvrdí a jde-li o přístroje, zašle kupujícímu k podpisu kupní smlouvu. Neučiní-li tak do 14 dnů od doručení objednávky, tato objednávka zaniká. Není-li požadované zboží skladem, prodávající je povinen kupujícího informovat o očekávaném termínu dodání. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu po potvrzení objednávky sdělit, že objednané zboží nelze dodat, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, že je vyprodáno nebo v dalších případech, kdy pro to má závažný důvod. Pokud není prodávající schopen objednané zboží dodat a je to v jeho možnostech, nabídne prodávající kupujícímu adekvátní náhradu za objednané zboží. Kupující buď vyjádří souhlas s dodáním náhradního zboží, a pak je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání náhradního zboží, nebo s dodáním náhradního zboží nebude souhlasit, a pak bude mít nárok od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. 
 7. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jen „smlouva“). Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva na zboží specifikované v potvrzené části objednávky. Je-li předmětem koupě přístroj, je smlouva uzavřena až podepsáním písemné kupní smlouvy oběma stranami.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 10. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

V. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta k odstoupení od smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adresu sídla prodávajícího Enders CZ, s.r.o., Třebohostická 2283/2, 100 00Praha 10 – Strašnice, nebo elektronicky na e-mail: info@enderscz.cz, nebo telefonicky na tel.: +420 323 603 879 anebo osobně v sídle prodávajícího na adrese Třebohostická 2283/2, Strašnice, 100 00 Praha 10 – Strašnice. Vzorový formulář naleznete zde.
 3. Po obdržení oznámení či formuláře pro odstoupení od smlouvy zašle prodávající kupujícímu v textové podobě bez zbytečného odkladu potvrzení o jeho přijetí.
 4. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující spotřebitel je povinen zboží vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 5. Náklady na odstoupení od smlouvy si kupující spotřebitel nese sám.
 6. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícími spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Kupující spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 9. Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícímu a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 10. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

VI. Splnění dodávky zboží, dodací podmínky

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží ve lhůtě a místě sjednané v kupní smlouvě či objednávce přijaté. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí dle čl. XV odst. 1 těchto VOP, nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase, či v případech uvedených v čl. XV odst. 1 těchto VOP odstoupit od smlouvy.
 2. Dodání zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu, obvykle do 7 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího nebo uzavření kupní smlouvy. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění, není-li stanoveno ve smlouvě jinak. V případě, je-li sjednána instalace předmětu plnění, je kupující povinen na vlastní odpovědnost zajistit stavební a jinou připravenost místa předání či instalace. Prodávající není v prodlení po dobu, kdy kupující povinnost dle předchozí věty nesplní. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající, není-li stanoveno ve smlouvě jinak.
 3. Možnosti dodání zboží včetně cen jsou uvedeny zde, není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak,
 4. Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tím spojené; je oprávněn rovněž zboží prodat. Toto ustanovení se nepoužije v případě, je-li kupujícím spotřebitel.
 5. Nestanoví-li jednotlivá smlouva lhůtu a místo dodání zboží, je kupující povinen převzít zboží v sídle prodávajícího, přičemž dodací lhůta činí 30 dnů ode dne uzavření jednotlivé smlouvy.
 6. Kupující plně odpovídá za převzetí zboží podle uzavřené smlouvy či objednávky přijaté. V případě, že kupující zmocní k převzetí zboží podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce (dále jen „pověřená osoba“), je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby, kterou k převzetí zmocnil. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu takto pověřenou osobou.
 7. V případě, že prodávající nebo jím zvolený přepravce předá zboží podle smlouvy v místě dodání určeném jednotlivou smlouvou či objednávkou přijatou (odchylně od odst. 2 tohoto článku či v místě dodání dle odst. 2 tohoto článku), osobě, která vystupuje jako osoba pověřená kupujícím, platí, že prodávající nebo jím zvolený přepravce byl v dobré víře ohledně totožnosti této osoby. Prodávající neodpovídá za jakékoliv následky vzniklé ve vztahu ke kupujícímu pro případ, že se ukáže, že taková osoba nebyla ve skutečnosti kupujícím pověřena k převzetí plnění podle smlouvy.
 8. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu v místě dodání určeném jednotlivou smlouvou. Nestanoví-li jednotlivá smlouva jinak, přechází nebezpečí škody na zboží v místě dodání dle odst. 5 tohoto článku.
 9. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Veškeré prodávajícímu dostupné informace, které se vztahují k objednanému zboží, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách eshop.enderscz.cz. Kupujícímu je po uzavření smlouvy elektronicky doručena faktura s náležitostmi daňového dokladu. Spolu se zbožím je kupujícímu doručen dodací list, který je kupující povinen potvrdit svým podpisem při řádném převzetí objednaného zboží dle instrukcí poskytovatele poštovních služeb.

 

VII. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na věci

 1. Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny, nedohodnou-li se strany ve smlouvě jinak.
 2. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 3. K přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího dochází převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožní nakládat.
 4. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 6. Prodlením kupujícího s převzetím věci vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co prodávající kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 7. V případě, kdy si přepravu zboží zajišťuje sám kupující či prostřednictvím jím zvolené třetí osoby, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci okamžikem předání zboží přepravci či osobě zvolené kupujícím.

 

VIII. Kvalita zboží, záruka za jakost

 1. Zboží bude dodáno ve sjednaném množství a v obvyklé standardní kvalitě odpovídající druhu dodávaného zboží, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.
 2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost, jen je-li tak v jednotlivé smlouvě výslovně sjednáno, a to v délce a rozsahu v nich specifikovaném. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 3. Kupující nemá práva ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení čl. XI těchto VOP.
 4. Podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, popř. ze záruky za jakost, byla-li v jednotlivém případě poskytnuta, je splnění povinnosti kupujícího zaslat prodávajícímu vlastnoručně potvrzený originál dokladu o dodání zboží (dodací list) a předávací protokol. Toto ustanovení neplatí v případě, je-li kupujícím spotřebitel.

 

IX. Cena

 1. Kupní cenou je rozumí cena, která je uvedena u objednávaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího na internetových stránkách eshop.enderscz.cz,v objednávce přijaté anebo v ceníku prodávajícího. 
 2. Konečná kupní cena zboží se řídí objednávkou potvrzenou prodávajícím platnou ke dni uzavření smlouvy, nebo uzavřenou kupní smlouvou, není-li v jednotlivé smlouvě uvedeno jinak.
 3. Prodávající je oprávněn ceník jednostranně měnit. Kupní cena zboží se stává závaznou uzavřením smlouvy nebo potvrzení objednávky přijaté.
 4. Cena ve smlouvě je stanovena za předpokladu, že dodání zboží proběhne jednorázově, plynule a bez přerušení z důvodů na straně kupujícího. Pokud vzniknou vícenáklady z důvodu na straně kupujícího, zavazuje se kupující, který není spotřebitelem, v plné výši tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží do místa určeného kupujícím. Dopravu zboží zajišťuje prodávající jen na základě objednávky kupujícího a na náklady kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
 5. V případě prodlení kupujícího, který není spotřebitelem, s úhradou kupní ceny nebo její části nebo neumožnění řádného předání ze strany kupujícího (např. nedokončené stavební úpravy) je kupující na výzvu prodávajícího povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 6. Je-li v kupní smlouvě sjednána povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu zálohu, není prodávající povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha kupujícím prodávajícímu zaplacena. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout prodávající a o dobu, po kterou je kupující v prodlení, se prodlužuje doba pro dodání zboží prodávajícím. Zaplatil-li kupující prodávajícímu zálohu a prodávající nedodá kupujícímu zboží ve lhůtě 150 dní po uplynutí dodací lhůty, má kupující právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zálohy. Ocitne-li se kupující, který není spotřebitel, v prodlení s úhradou zálohy o více než 10 dní, má prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, která je splatná na výzvu prodávajícího. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 7. Cena zboží nezahrnuje montáž, zaškolení, instalaci zboží a jeho následný servis, nestanoví-li smlouva jinak. Servis zboží (tj. včetně pořízení jakýchkoliv náhradních dílů) si kupující zajišťuje na své náklady. Náklady spojené s dodáním případného náhradního dílu kupujícímu hradí kupující. Montáž, zaškolení, instalaci a servis zboží zajišťuje prodávající jen na základě podepsané kupní smlouvy a na náklady kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

 

X. Platební podmínky

 1. Možnosti úhrady kupní ceny a případných nákladů spojených s dodání zboží jsou uvedeny zde.
 2. Kupující podnikatel je povinen kupní cenu uhradit na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“).
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 4. Jde-li o kupujícího spotřebitele, je v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li v této době kupní cena uhrazena, považuje se objednávka za zrušenou.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 6. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím.
 7. Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je kupující povinen provést na základě faktury vystavené prodávajícím, pokud nebyla platba provedena předem na základě zálohové faktury v plné výši. Úhradu je kupující povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

XI. Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ v platném znění, není‑li v těchto VOP či smlouvě dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, popř. ze záruky za jakost, byla-li v jednotlivém případě poskytnuta, je splnění povinnosti kupujícího, který není spotřebitelem, předat prodávajícímu potvrzený originál dokladu o dodání zboží (dodací list) a předávací protokol.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve při a po přechodu nebezpečí škody na zboží (tj. po dodání zboží kupujícímu) a zjistit jeho stav, množství a kompletnost a oznámit všechny zjištěné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prodávajícímu – nejde-li o kupujícího spotřebitele, tak zápisem do předávacího protokolu nebo dodacího listu. Případné později zjištěné vady zboží je třeba uplatnit u prodávajícího písemně s přesným popsáním vady, identifikací zboží a kontaktem na kupujícího. Kupující je zároveň povinen přiložit fotografii uplatněných vad. Kupující je rovněž povinen prokázat, že zboží reklamované vady vykazovalo již v době přechodu nebezpečí škody na věci, tj. při dodání zboží. Reklamační formulář je dostupný zde.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, tj. při dodání zboží, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Prodávající odpovídá rovněž za vady, které vzniknou ve stanovené záruční době po odevzdání věci kupujícímu, byla-li záruka za jakost v jednotlivém případě poskytnuta v kupní smlouvě a jestliže kupující prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka za jakost se nevztahuje na nedodržení montážních či instalačních pokynů, nedodržení návodu k obsluze, běžné opotřebení, nevhodné používání či údržbu zboží, na případy úmyslného poškození zboží ani na poškození zásahem vyšší moci, na zásahy třetích osob. Záruka za jakost zaniká v případě, neobjedná-li kupující u prodávajícího doporučenou preventivní roční prohlídku přístroje. Náklady na tuto prohlídku nejsou zahrnuty v kupní ceně, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
 3. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání zboží. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
 4. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Uvedené platí také v případě, způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil.
 5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 6. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího a při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. V takovém případě uhradí povinná strana tyto náklady straně oprávněné nejpozději do 15 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány a vyčísleny.
 7. Je-li smlouva vadným plněním porušena podstatně, vzniká kupujícímu právo na:
  1. odstranění těchto vad (zejména opravou, popř. dodáním nového bezvadného plnění nechybějící věci), nebo
  2. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  3. odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle čl. XI odst. 10 těchto VOP, tj. jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 1. Je-li smlouva vadným plněním porušena nepodstatně, přísluší kupujícímu nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující u prodávajícího vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění uplatnil. Ukáže-li se, že s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle čl. XI odst. 9 těchto VOP. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy v důsledku vadného plnění, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takového posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat (postačí e‑mailem).
 2. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. 
 3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 4. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravou, pokud ji zajišťuje kupující, nesprávným užíváním či skladováním zboží, neodborným zásahem nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží ani za mechanické nebo chemické poškození. Prodávající také nenese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání. Podmínkou trvání záruky za jakost, pokud byla poskytnuta, je skutečnost, že veškerá údržbu a opravy zboží během záruční doby budou prováděny výhradně dle návodu a pokynů prodávajícího. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodbornou údržbou a montáží zboží.
 6. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny dle smlouvy pozbývá kupující bez dalšího a nevratně nárok na jakoukoliv záruku za jakost dle těchto VOP a potvrzení o záruce (záručního listu). Záruka se v takovém případě neposkytuje. Ustanovení § 2108 ObčZ se neužije.
 7. Prodávající neodpovídá za škody, které vzniknou třetím osobám v případě vadného pokynu ze strany kupujícího či vadné montáži zboží ze strany kupujícího či jím pověřené osoby. Kupující není oprávněn souběžně s nárokem z odpovědnosti za vady uplatnit nárok na náhradu případně vzniklé škody.
 8. V případě uplatnění nároku na náhradu škody ze strany kupujícího, který není spotřebitelem, je kupující oprávněn tuto škodu požadovat pouze do výše kupní ceny objednaného zboží, ke kterému se škoda vztahuje.
 9. Je-li kupující spotřebitelem, uplatní se rovněž ustanovení tohoto odstavce:
  1. kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci;
  2. je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, to neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci;
  3. požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti;
  4. je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení;
  5. nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. XI odst. 2 těchto VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže;
  6. právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil;
  7. má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu;
  8. práva z vady se uplatňují u prodávajícího, je-li však v potvrzení dle písm. c) tohoto odstavce uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy;
  9. uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

XII. Obchodní tajemství

 1. Kupující, který je podnikatelem, je povinen udržovat v tajnosti veškeré důvěrné informace týkající se prodávajícího, zjištěné či sdělené v souvislosti s uzavíráním smlouvy o prodeji zboží, tyto informace a skutečnosti nesmí kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zveřejňovat či poskytovat jakýmkoli třetím osobám nebo je používat ve svůj či cizí prospěch. Kupující bere na vědomí, že předmětem obchodního tajemství prodávajícího ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ jsou zejména:
  1. cenové nabídky, poskytnuté slevy, bonusy a veškeré informace, z nichž lze vyvodit obchodní strategii a politiku prodávajícího,
  2. technická data a dokumentace, technická řešení zboží, vzorky,
  3. veškeré informace tvořící duševní vlastnictví prodávajícího,
  4. nejedná-li se o veřejně dostupné a obecně známé informace.
 2. Ustanovení čl. XII odst. 1 těchto VOP platí i po ukončení spolupráce prodávajícího s kupujícím a není časově omezeno.
 3. Za každé jednotlivé porušení povinností kupujícího vyplývajících z čl. XII odst. 1 těchto VOP je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to i opakovaně. Vedle toho neztrácí prodávající nárok na zaplacení náhrady způsobené škody. 
 4. Veškeré doklady, vzorky, materiály, technickou dokumentaci a pomůcky (dále jen „pomůcky“) s výjimkou propagačních materiálů určených k předávání třetím osobám, které kupující nabyl úplatně nebo bezúplatně v souvislosti s uzavíráním smlouvy s prodávajícím, je kupující povinen řádně opatrovat a chránit před poškozením, ztrátou, zničením či zneužitím. Pomůcky je kupující povinen chránit před třetími osobami a učinit všechna opatření k uchování jejich obsahu v tajnosti před třetími osobami, mají-li zůstat utajeny. Nesplní-li kupující povinnosti sjednané v tomto ustanovení, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
 5. Prodávající je oprávněn na základě souhlasu kupujícího použít reference kupujícího pro marketingové účely.

 

XIII. Ostatní ujednání

 1. Kupující se tímto zavazuje řídit se pokyny, návody a směrnicemi prodávajícího při dalším nakládání s předmětem kupní smlouvy – při jeho dalším prodeji, montáži, instalaci i servisu.
 2. Kupující podnikatel se zavazuje, že nebude zboží koncovým zákazníkům nabízet ani je prodávat za cenu nižší než je cena stanovená platným ceníkem prodávajícího pro koncové zákazníky na území, na které je zboží dodáváno. Kupující podnikatel se zavazuje, že zboží bude dále nabízet a prodávat pouze třetím osobám - koncovým zákazníkům, a nikoliv podnikatelům (fyzickým a právnickým osobám) v rámci jejich podnikatelské činnosti. Kupující podnikatel se zavazuje, že nebude zboží prodávajícího třetím osobám nabízet ani prodávat prostřednictvím e-shopu.
 3. Kupující podnikatel se zavazuje, že provede montáž a instalaci zboží vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí a osobně a neponechá provedení montáže na konečném zákazníku nebo jiné neproškolené osobě. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za neodborně, v rozporu s jeho pokyny provedenou montáž či instalaci zboží a škody tím způsobené.
 4. Kupující podnikatel se zavazuje, že bude pečovat o prosazení, propagaci a udržení dobrého jména prodávajícího, a to zejména: odkazem na webové stránky prodávajícího na svých vlastních webových stránkách, umístěním loga prodávajícího a informací o prodávajícím na svých webových stránkách, umístěním loga prodávajícího ve svých obchodních prostorách.

 

XIV. Ochrana osobních údajů

 1. V souvislosti s uzavíráním smlouvy bude docházet ze strany prodávajícího ke zpracování osobních údajů kupujícího/pracovníků kupujícího, které jsou prodávajícímu poskytnuty prostřednictvím smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání smluvního vztahu založeného smlouvou (dále jen „osobní údaje). Správcem osobních údajů je prodávající, kterého lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na e-mailové adrese info@enderscz.cz.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je realizace obchodního vztahu založeného smlouvou. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy. V souvislosti s předmětem smlouvy má prodávající dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování osobních údajů. Po ukončení smlouvy bude prodávající některé osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž bude plnit svoji právní povinnost, nebo také za účelem obrany v případném sporu s kupujícím a za účelem vymáhání případného nároku vůči kupujícímu, tj. z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího.
 3. Osobní údaje může prodávající předávat následujícím subjektům: zpracovatelé prodávající, obchodní partneři prodávajícího.
 4. Osobní údaje bude mít prodávající uloženy po dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu bude mít prodávající osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu.
 5. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz) a právo vznést námitku proti zpracování, či právo na odvolání souhlasu, a to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR).

 

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit již uhrazenou částku sníženou o dosud vynaložené náklady, z nichž má kupující prospěch. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit (zejména z důvodu působení vyšší moci). Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
 2. Působením vyšší moci se rozumí zejména (nikoli však výlučně) mobilizace, válka, přírodní katastrofa, občanské nepokoje, výpadky elektrického proudu, pandemie atd. Pokud prodávající z důvodu překážky bránící splnění jeho závazků od smlouvy neodstoupí, prodlužuje se lhůta stanovená ke splnění povinností o přiměřenou dobu, posuzovanou podle povahy nastalé překážky. O překážce informuje prodávající kupujícího ihned poté, co tak bude schopen učinit, přičemž specifikuje, o jakou překážku se jedná, a stanoví, kdy bude schopen svou povinnost/své povinnosti dodatečně splnit.
 3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit rovněž v případě, že tak stanoví smlouva nebo zákon. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud kupující vstoupil do likvidace nebo pokud proti kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit či zastavit dodávání objednaného zboží v případě, že je kupující v prodlení s plněním jakéhokoli svého splatného závazku vůči prodávajícímu po dobu delší než 30 dnů. Prodávající je oprávněn rovněž odstoupit od smlouvy, pokud kupující závažně nebo opakovaně poruší některou ze svých povinností podle smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn prodávajícím a nezjednal nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů.
 4. V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká dnem následujícím po dni, v němž bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se doručuje doporučenou poštovní zásilkou na adresu druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené rovněž dnem, kdy se odeslaná doporučená poštovní zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo okamžikem, kdy bylo výslovně odmítnuto její převzetí adresátem.
 5. Skončení smlouvy odstoupením nemá vliv na povinnost stran uhradit smluvní pokutu, nahradit škodu či jinou újmu, ani nemá vliv na jiná ustanovení smlouvy, která mají platit i po skončení smlouvy.
 6. Kupující podnikatel prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
 7. Kupující podnikatel se uzavřením smlouvy s prodávajícím zavazuje, že se po dobu její platnosti nebude ve vztahu k prodávajícímu dopouštět konkurenčního jednání, které by mohlo prodávajícího poškozovat v jeho obchodních aktivitách, zejména nebude bez předchozího výslovného souhlasu, licence či jiného oprávnění poskytnutého prodávajícím:
  1. vyrábět zboží, které je předmětem této smlouvy a jednotlivých smluv, uzavřených na jejím základě,
  2. kopírovat, napodobovat či jinak využívat technická řešení, využívaná prodávajícím při výrobě zboží, nebo tato technická řešení předávat třetím osobám.
  3. prezentovat zboží prodávajícího jako své vlastní zboží nebo jako zboží jiného subjektu,
  4. ani se nebude dopouštět jiného nekalosoutěžního jednání vůči prodávajícímu.
 8. V případě porušení byť jediné povinnosti dle tohoto článku čl. IX odst. 3 VOP kupujícím podnikatel, je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,‑ Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to i opakovaně. Ostatní nároky prodávajícího nejsou zaplacením smluvní pokuty dotčeny. 
 9. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem.
 10. Potvrzením nabídky prodávajícího či podpisem smlouvy či jejího dodatku či odesláním objednávky prostřednictvím internetových stránek prodávajícího kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.
 11. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně navrhovat změny těchto VOP, zejména, nikoliv však výlučně v návaznosti na změny právních předpisů. Prodávající kupujícího informuje o navrhované změně těchto VOP nejméně 1 měsíc předem prostřednictvím svých internetových stránek, popř. e-mailem, a to včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Kupující je povinen se s navrhovaným zněním seznámit. Pokud kupující písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději den přede dnem navrhovaným zněním účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne navrženého prodávajícím. Pokud kupující písemně odmítne návrh na změnu VOP, zůstává původní znění VOP v platnosti. V případě, že kupující návrh na změnu VOP odmítne, je prodávající oprávněn smlouvu s šestiměsíční výpovědní dobou vypovědět.
 12. Všude tam, kde to neodporuje právním předpisům, kupující souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky prodávajícího za kupujícím se promlčují ve lhůtě 5 (pěti) let.
 13. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst splatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím proti jakékoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávám kupujícího, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou promlčené.
 14. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
 15. Pokud se nějaký článek těchto VOP nebo smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP či smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
 16. Tyto VOP i smlouvy, jejichž součástí jsou, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Je-li vyhotoveno i jiné jazykového znění těchto VOP či smlouvy (ať již po či před jejím uzavřením), má vždy přednost toto české znění smlouvy.
 17. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2020.