Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Enders CZ, s.r.o., se sídlem Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10, IČ: 24794872

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi kupujícím – podnikatelem (fyzickou či právnickou osobou) a společností Enders CZ, s.r.o., se sídlem Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10, IČ: 24794872, společností zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174878 (dále jen „prodávající“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní nebo rámcové kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je prodej zboží prodávajícím pro kupujícího dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“). Podpisem smlouvy nebo jejího dodatku kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.

2. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.

3. Tyto VOP se dále použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě na eshop.enderscz.cz.

 

II. Uzavření smlouvy

1. Prodávající vytvoří na přání kupujícího právně nezávaznou nabídku. Pro vytvoření takové nabídky je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nejméně tyto podstatné údaje:

a) identifikační údaje kupujícího – obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ;

b) popis objednávaného zboží,

c) požadované množství zboží včetně jeho technické specifikace;

d) smluvní cenu, je-li kupujícímu známa;

e) fakturační adresu kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v bodě a)

e) požadované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího;

f) údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu;

g) jméno a kontakt na osobu, která je oprávněna jednat jménem kupujícího ve smyslu ustanovení § 1731 ObčZ;

h) údaj o tom, zda má kupující zájem o uvedení zboží do provozu a zaškolení personálu.

2. Potvrzení této nabídky je chápáno jako objednávka ze strany kupujícího. Kupující je svou nabídkou na uzavření smlouvy vázán po dobu 7 dnů od jeho doručení prodávajícímu. V případě, že kupující nabídku v této lhůtě podepsanou nezašle či ji zašle později, není prodávající povinen mu zboží dodat. Prodávající kupujícímu však přesto zboží dodat může, potvrdí-li mu kupující objednávku při převzetí zboží. Po obdržení objednávky prodávající tuto potvrdí kupujícímu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího přijetí.

3. Prodávající není povinen objednávku kupujícího potvrdit, obzvlášť v případech, kdy objednávka obsahuje dodatky, výhrady, omezení, odchylky, či jiné změny oproti nezávazné nabídce prodávajícího, či odkazuje na jiné obchodní podmínky než na tyto VOP. Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Je-li smlouva uzavřena v jiné formě než písemné, platí tato smlouva za uzavřenou pouze s obsahem, na kterém se strany dohodly nebo který prodávající kupujícímu písemně potvrdil ve svém potvrzení.

4. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu nebo bezvýhradnou akceptací nové nabídky prodávajícího ze strany kupujícího je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. Pokud je mezi smluvními stranami podepsána smlouva o koupi a dodávce zboží, řídí se smluvní vztah na místo potvrzené objednávky předmětnou smlouvou a těmito VOP.

5. Jakákoli změna obsahu smlouvy je možná výhradně písemně na základě dodatku ke smlouvě podepsaném oběma stranami (postačí zaslání e-mailem). Před podpisem dodatku ke smlouvě bude vyčíslena a oboustranně odsouhlasena výše případných vícenákladů vzniklých v souvislosti s uzavřením dodatku, přičemž tato částka odpovídající odsouhlaseným vícenákladům bude v dodatku ke smlouvě výslovně uvedena. Podpisem dodatku se kupující zavazuje tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit.

 

III. Uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím se uzavírá na základě objednávky kupujícího, učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky zboží zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího https://eshop.enderscz.cz/. Objednávka se považuje za návrh smlouvy a stává se závaznou, je-li potvrzena prodávajícím.

2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

a) identifikační údaje kupujícího – obchodní firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ, e‑mailová adresu, telefonní číslo;

b) identifikaci produktu dle nabídky prodávajícího;

c) požadované množství zboží;

d) cenu bez DPH i s DPH;

e) fakturační adresu kupujícího, liší-li se od adresy uvedené v bodě a)

f) požadované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího;

g) údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu;

h) údaj o tom, zda má kupující zájem o uvedení zboží do provozu a zaškolení personálu.

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. Pokud se vady nepodaří odstranit, k objednávce se nepřihlíží.

3. Kupující může zboží objednávat bez registrace či jako přihlášený uživatel přes svůj účet. 

4. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující se svou objednávkou vázán.

5. Po doručení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu její obdržení. Není-li do 7 dnů od doručení objednávky prodávajícímu odesláno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího či nový návrh smlouvy, objednávka zaniká. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu po potvrzení objednávky sdělit, že objednané zboží nelze dodat, a to zejména v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává, že je vyprodáno nebo v dalších případech, kdy pro to má závažný důvod. Pokud není prodávající schopen objednané zboží dodat a je to v jeho možnostech, nabídne prodávající kupujícímu adekvátní náhradu za objednané zboží. Kupující buď vyjádří souhlas s dodáním náhradního zboží, a pak je uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem je dodání náhradního zboží, nebo s dodáním náhradního zboží nebude souhlasit, a pak bude mít nárok od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. 

6. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jen „smlouva“). Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva na zboží specifikované v potvrzené části objednávky.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

9. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

III. Splnění dodávky zboží

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží ve lhůtě a místě sjednané ve smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí dle čl. IX odst. 1 těchto VOP, nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase, či v případech uvedených v čl. IX odst. 1 těchto VOP odstoupit od smlouvy.

2. Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tím spojené; je oprávněn rovněž zboží prodat.

3. Nestanoví-li jednotlivá smlouva lhůtu a místo dodání zboží, je kupující povinen převzít zboží v sídle prodávajícího, přičemž dodací lhůta činí 30 dnů ode dne uzavření jednotlivé smlouvy.

4. Kupující plně odpovídá za převzetí zboží podle uzavřené smlouvy. V případě, že kupující zmocní k převzetí zboží podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce (dále jen „pověřená osoba“), je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby, kterou k převzetí zmocnil. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu takto pověřenou osobou.

5. V případě, že prodávající nebo jím zvolený přepravce předá zboží podle smlouvy v místě dodání určeném jednotlivou smlouvou (odchylně od odst. 2 tohoto článku či v místě dodání dle odst. 2 tohoto článku), osobě, která vystupuje jako osoba pověřená kupujícím, platí, že prodávající nebo jím zvolený přepravce byl v dobré víře ohledně totožnosti této osoby. Prodávající neodpovídá za jakékoliv následky vzniklé ve vztahu ke kupujícímu pro případ, že se ukáže, že taková osoba nebyla ve skutečnosti kupujícím pověřena k převzetí plnění podle smlouvy.

6. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu v místě dodání určeném jednotlivou smlouvou. Nestanoví-li jednotlivá smlouva jinak, přechází nebezpečí škody na zboží v místě dodání dle odst. 3 tohoto článku.

7. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Veškeré informace, které se vztahují k objednanému zboží, jsou kupujícím k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.enderscz.cz. Spolu se zbožím je kupujícímu doručena faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem řádné převzetí objednaného zboží spolu včetně faktury dle instrukcí držitele poštovní licence.

 

IV. Kvalita zboží, záruka

1. Zboží bude dodáno v obvyklé standardní kvalitě odpovídající druhu dodávaného zboží, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak.

2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku, jen je-li tak v jednotlivé smlouvě výslovně sjednáno, a to v délce a rozsahu v nich specifikovaném. Záruční doba pak začíná běžet ode dne dodání zboží.

3.  Podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, popř. ze záruky za jakost, byla-li v jednotlivém případě poskytnuta, je splnění povinnosti kupujícího zaslat prodávajícímu vlastnoručně potvrzený originál dokladu o dodání zboží (dodací list) a předávací protokol.

 

V. Cena

1. Kupní cena zboží se řídí ceníkem zboží prodávajícího platným ke dni uzavření smlouvy, není-li v jednotlivé smlouvě uvedeno jinak.

2. Prodávající je oprávněn ceník jednostranně měnit. Cena zboží se stává závaznou uzavřením smlouvy. Cena ve smlouvě je stanovena za předpokladu, že dodání zboží proběhne jednorázově, plynule a bez přerušení z důvodů na straně kupujícího. Pokud vzniknou vícenáklady z důvodu na straně kupujícího, zavazuje se kupující v plné výši tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží do místa určeného kupujícím. Dopravu zboží zajišťuje prodávající jen na základě objednávky kupujícího a na náklady kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

3. Je-li ve smlouvě sjednána povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu zálohu, není prodávající povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha kupujícím prodávajícímu zaplacena. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout prodávající a o dobu, po kterou je kupující v prodlení, se prodlužuje doba pro dodání zboží prodávajícím.

4. Cena zboží nezahrnuje montáž, zaškolení, instalaci zboží a jeho následný servis. Servis zboží (tj. včetně pořízení jakýchkoliv náhradních dílů) si kupující zajišťuje na své náklady. Náklady spojené s dodáním případného náhradního dílu kupujícímu hradí kupující. Montáž, zaškolení, instalaci a servis zboží zajišťuje prodávající jen na základě objednávky kupujícího a na náklady kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

 

VI. Platební podmínky

1. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno bezhotovostně, se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím.

2. Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je kupující povinen provést na základě faktury - daňového dokladu vystavené prodávajícím, pokud nebyla platba provedena předem na základě zálohové faktury v plné výši. Úhradu je kupující povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou.

3. Neprovede-li kupující úhradu ceny či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne se kupující od následujícího dne v prodlení. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením ceny či kterékoliv části ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, a to v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že prodávající má v případě prodlení kupujícího právo na náhradu škody i vedle úroků z prodlení.

4. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

 

VII. Odpovědnost za vady, reklamace

1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ v platném znění, není-li v těchto VOP či smlouvě dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, popř. ze záruky za jakost, byla-li v jednotlivém případě poskytnuta, je splnění povinnosti kupujícího předat prodávajícímu potvrzený originál dokladu o dodání zboží (dodací list) a předávací protokol.

2. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve při a po přechodu nebezpečí škody na zboží (tj. po dodání zboží kupujícímu) a zjistit jeho stav, množství a kompletnost a oznámit všechny zjištěné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prodávajícímu – zápisem do předávacího protokolu. Případné později zjištěné vady zboží je třeba uplatnit u prodávajícího písemně s přesným popsáním vady, identifikací zboží a kontaktem na kupujícího. Kupující je zároveň povinen přiložit fotografii uplatněných vad. Kupující je rovněž povinen prokázat, že zboží reklamované vady vykazovalo již v době přechodu nebezpečí škody na věci, tj. při dodání zboží.

3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, tj. při dodání zboží. Prodávající odpovídá rovněž za vady, které vzniknou ve stanovené záruční době po odevzdání věci kupujícímu, byla-li záruka v jednotlivém případě poskytnuta a jestliže kupující prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka se nevztahuje na nedodržení montážních či instalačních pokynů, běžné opotřebení, nevhodné používání či údržbu zboží, na případy úmyslného poškození zboží ani na poškození zásahem vyšší moci.

4. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího a při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. V takovém případě uhradí povinná strana tyto náklady straně oprávněné nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány a vyčísleny.

5. Je-li smlouva vadným plněním porušena nepodstatně, přísluší kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Ustanovení § 2107 odst. 3 ObčZ, se neužije. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující u prodávajícího vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění uplatnil. Ukáže-li se, že s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle čl. VII odst. 6 těchto VOP. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy v důsledku vadného plnění, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takového posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat (postačí e‑mailem).

6. Je-li smlouva vadným plněním porušena podstatně, vzniká kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad (zejména opravou, popř. dodáním nového bezvadného plnění), nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravou (pokud ji zajišťuje kupující), nesprávným užíváním či skladováním zboží, neodborným zásahem nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží ani za mechanické nebo chemické poškození. Prodávající také nenese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání. Podmínkou trvání záruky, pokud byla poskytnuta, je skutečnost, že veškerá údržbu a opravy zboží během záruční doby budou prováděny výhradně dle návodu a pokynů prodávajícího. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodbornou údržbou a montáží zboží.

8. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny dle smlouvy pozbývá kupující bez dalšího a nevratně nárok na jakoukoliv záruku za jakost dle těchto VOP a potvrzení o záruce (záručního listu). Záruka se v takovém případě neposkytuje. Ustanovení § 2108 ObčZ se neužije.

9. Prodávající neodpovídá za škody, které vzniknou třetím osobám v případě vadného pokynu ze strany kupujícího či vadné montáži zboží ze strany kupujícího či jím pověřené osoby. Kupující není oprávněn souběžně s nárokem z odpovědnosti za vady uplatnit nárok na náhradu případně vzniklé škody.

10. V případě uplatnění nároku na náhradu škody ze strany kupujícího je kupující oprávněn tuto škodu požadovat pouze do výše kupní ceny objednaného zboží, ke kterému se škoda vztahuje.

 

VIII. Obchodní tajemství

1. Kupující je povinen udržovat v tajnosti veškeré důvěrné informace týkající se prodávajícího, zjištěné či sdělené v souvislosti s uzavíráním smlouvy o prodeji zboží, tyto informace a skutečnosti nesmí kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zveřejňovat či poskytovat jakýmkoli třetím osobám nebo je používat ve svůj či cizí prospěch. Kupující bere na vědomí, že předmětem obchodního tajemství prodávajícího ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ jsou zejména:

-          cenové nabídky, poskytnuté slevy, bonusy a veškeré informace, z nichž lze vyvodit obchodní strategii a politiku prodávajícího,

-           technická data a dokumentace, technická řešení zboží, vzorky,

-           veškeré informace tvořící duševní vlastnictví prodávajícího,

nejedná-li se o veřejně dostupné a obecně známé informace.

2. Ustanovení čl. VIII odst. 1 těchto VOP platí i po ukončení spolupráce prodávajícího s kupujícím a není časově omezeno.

3. Za každé jednotlivé porušení povinností kupujícího vyplývajících z čl. VIII odst. 1 těchto VOP je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to i opakovaně. Vedle toho neztrácí prodávající nárok na zaplacení náhrady způsobené škody. 

4. Veškeré doklady, vzorky, materiály, technickou dokumentaci a pomůcky (dále jen „pomůcky“) s výjimkou propagačních materiálů určených k předávání třetím osobám, které kupující nabyl úplatně nebo bezúplatně v souvislosti s uzavíráním smlouvy s prodávajícím, je kupující povinen řádně opatrovat a chránit před poškozením, ztrátou, zničením či zneužitím. Pomůcky je kupující povinen chránit před třetími osobami a učinit všechna opatření k uchování jejich obsahu v tajnosti před třetími osobami, mají-li zůstat utajeny. Nesplní-li kupující povinnosti sjednané v tomto ustanovení, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.

 

IX. Ostatní ujednání

1. Kupující se tímto zavazuje řídit se pokyny, návody a směrnicemi prodávajícího při dalším nakládání s předmětem kupní smlouvy – při jeho dalším prodeji, montáži, instalaci i servisu.

2. Kupující se zavazuje, že nebude zboží koncovým zákazníkům nabízet ani je prodávat za cenu nižší než je cena stanovená platným ceníkem prodávajícího pro koncové zákazníky na území, na které je zboží dodáváno. Kupující se zavazuje, že zboží bude dále nabízet a prodávat pouze třetím osobám - koncovým zákazníkům, a nikoliv podnikatelům (fyzickým a právnickým osobám) v rámci jejich podnikatelské činnosti. Kupující se zavazuje, že nebude zboží prodávajícího třetím osobám nabízet ani prodávat prostřednictvím e-shopu.

3. Kupující se zavazuje, že provede montáž a instalaci zboží vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí a osobně a neponechá provedení montáže na konečném zákazníku nebo jiné neproškolené osobě. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za neodborně, v rozporu s jeho pokyny provedenou montáž či instalaci zboží a škody tím způsobené.

4. Kupující se zavazuje, že bude pečovat o prosazení, propagaci a udržení dobrého jména prodávajícího, a to zejména: odkazem na webové stránky prodávajícího na svých vlastních webových stránkách, umístěním loga prodávajícího a informací o prodávajícím na svých webových stránkách, umístěním loga prodávajícího ve svých obchodních prostorách.

 

IX. Ochrana osobních údajů

1. V souvislosti s uzavíráním smlouvy bude docházet ze strany prodávajícího ke zpracování osobních údajů kupujícího/pracovníků kupujícího, které jsou prodávajícímu poskytnuty prostřednictvím smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání smluvního vztahu založeného smlouvou (dále jen „osobní údaje). Správcem osobních údajů je prodávající, kterého lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na e-mailové adrese info@enderscz.cz.

2. Účelem zpracování osobních údajů je realizace obchodního vztahu založeného smlouvou. Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy. V souvislosti s předmětem smlouvy má prodávající dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování osobních údajů. Po ukončení smlouvy bude prodávající některé osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž bude plnit svoji právní povinnost, nebo také za účelem obrany v případném sporu s kupujícím a za účelem vymáhání případného nároku vůči kupujícímu, tj. z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího.

3. Osobní údaje může prodávající předávat následujícím subjektům: zpracovatelé prodávající, obchodní partneři prodávající.

4. Osobní údaje bude mít prodávající uloženy po dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu bude mít prodávající osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu.

5. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz) a právo vznést námitku proti zpracování, či právo na odvolání souhlasu, a to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR)

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit již uhrazenou částku sníženou o dosud vynaložené náklady, z nichž má kupující prospěch. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit (zejména z důvodu působení vyšší moci). Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.

Působením vyšší moci se rozumí zejména (nikoli však výlučně) mobilizace, válka, přírodní katastrofa, občanské nepokoje, výpadky elektrického proudu, atd. Pokud prodávající z důvodu překážky bránící splnění jeho závazků od smlouvy neodstoupí, prodlužuje se lhůta stanovená ke splnění povinností o přiměřenou dobu, posuzovanou podle povahy nastalé překážky. O překážce informuje prodávající kupujícího ihned poté, co tak bude schopen učinit, přičemž specifikuje, o jakou překážku se jedná, a stanoví, kdy bude schopen svou povinnost/své povinnosti dodatečně splnit.

2.  Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit rovněž v případě, že tak stanoví smlouva nebo zákon. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud kupující vstoupil do likvidace nebo pokud proti kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit či zastavit dodávání objednaného zboží v případě, že je kupující v prodlení s plněním jakéhokoli svého splatného závazku vůči prodávajícímu po dobu delší než 30 dnů. Prodávající je oprávněn rovněž odstoupit od smlouvy, pokud kupující závažně nebo opakovaně poruší některou ze svých povinností podle smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů.

V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká dnem následujícím po dni, v němž bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se doručuje doporučenou poštovní zásilkou na adresu druhé smluvní strany. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené rovněž dnem, kdy se odeslaná doporučená poštovní zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo okamžikem, kdy bylo výslovně odmítnuto její převzetí adresátem.

Skončení smlouvy odstoupením nemá vliv na povinnost stran uhradit smluvní pokutu, nahradit škodu či jinou újmu, ani nemá vliv na jiná ustanovení smlouvy, která mají platit i po skončení smlouvy. 

3. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.

4. Kupující se uzavřením smlouvy s prodávajícím zavazuje, že se po dobu její platnosti nebude ve vztahu k prodávajícímu dopouštět konkurenčního jednání, které by mohlo prodávajícího poškozovat v jeho obchodních aktivitách, zejména nebude bez předchozího výslovného souhlasu, licence či jiného oprávnění poskytnutého prodávajícím:

a) vyrábět zboží, které je předmětem této smlouvy a jednotlivých smluv, uzavřených na jejím základě,

b) kopírovat, napodobovat či jinak využívat technická řešení, využívaná prodávajícím při výrobě zboží, nebo tato technická řešení předávat třetím osobám.

c) prezentovat zboží prodávajícího jako své vlastní zboží nebo jako zboží jiného subjektu,

ani se nebude dopouštět jiného nekalosoutěžního jednání vůči prodávajícímu.

V případě porušení byť jediné povinnosti dle tohoto článku čl. IX odst. 3 VOP kupujícím, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to i opakovaně. Ostatní nároky prodávajícího nejsou zaplacením smluvní pokuty dotčeny. 

5. Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají jako příslušný k řešení sporů mezi nimi věcně příslušný soud České republiky, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem.

6. Potvrzením nabídky prodávajícího či podpisem smlouvy či jejího dodatku či odesláním objednávky prostřednictvím internetových stránek prodávajícího kupující výslovně stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.

7. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně navrhovat změny těchto VOP, zejména, nikoliv však výlučně v návaznosti na změny právních předpisů. Prodávající kupujícího informuje o navrhované změně těchto VOP nejméně 1 měsíc předem prostřednictvím svých internetových stránek, popř. e-mailem, a to včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Kupující je povinen se s navrhovaným zněním seznámit. Pokud kupující písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději den přede dnem navrhovaným zněním účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne navrženého prodávajícím. Pokud kupující písemně odmítne návrh na změnu VOP, zůstává původní znění VOP v platnosti. V případě, že kupující návrh na změnu VOP odmítne, je prodávající oprávněn smlouvu s šestiměsíční výpovědní dobou vypovědět.

8. Všude tam, kde to neodporuje právním předpisům, kupující souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky prodávajícího za kupujícím se promlčují ve lhůtě 5 (pěti) let.

9. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst splatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím proti jakékoli peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn započíst své pohledávky i proti takovým pohledávám kupujícího, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou promlčené.

10. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení či práva) nebo zastavit své pohledávky za prodávajícím, případně postoupit smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.

11. Pokud se nějaký článek těchto VOP nebo smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP či smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

12. Tyto VOP i smlouvy, jejichž součástí jsou, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Je-li vyhotoveno i jiné jazykového znění těchto VOP či smlouvy (ať již po či před jejím uzavřením), má vždy přednost toto české znění smlouvy.

13. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2019.